Οικονομικά

Οι ακόλουθοι πίνακες αποτελούν τα στοιχεία που ενημερώνονται ετησίως και υποβάλλονται σε έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες:

Προϋπολογισμός 2021

Απολογισμός – Ισολογισμός 2020